MUZIKA 2016

MUZIKA 2015

MUZIKA 2014

MUZIKA 2013

MUZIKA 2012 MUZIKA 2011 MUZIKA 2010-98
 

  Denycomputers.com - Index of: home/- Albumet - 2014/

Ballina e: home/- Albumet - 2014/

Celsi Dosjet   Skedar   |  

Hap/Mbyll statistiken
Shiko sipas listes
Emri Madhesia Skedari i ngarkuar
- Ylber Osmani
- 2014 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Bashkim Spahi
u - 2014 - (LIV
E)
- Burim Gjilani
& Ork Bitonia
- 2014
- Buraku Grupi
Fama - 2014 - (
LIVE)
- Brothers P -
2014
- Boom Boom - 2
014
- Blero Vorfaj
- 2014 - (LIVE)
- Blazer - 2014
- Besnik Salihu
- 2014
- Besnik Dragaj
- 2014
- Beli & Klodi
- 2014
- Bekim Kastrat
i - 2014 - (LIV
E) - Per Dispon
imin Tuaj
- Bekim Dehari
- 2014 - (LIVE)
- Kenge Balada
- Bashkim Prish
tina - 2014
- Gold Ag - 201
4 - Komplet Alb
umi
- Avdyl Mziu -
2014
- Astrit Zikoll
i - 2014 - (LIV
E)
- Artesa Retkoc
eri - 2014 - (L
IVE)
- Arta Bajrami
- 2014 - (LIVE)
- Arbenita Rexh
epi & Bekim Kum
anova - 2014 (L
IVE)
- Armend Drenas
i & Astrit Ziko
lli - 2014
- Arif Murati &
Grupi Melodia
- 2014
- Ardian Limanm
eraj - 2014
- Ardian Limanm
eraj & Ork Bohe
ma - 2014 Kenge
Dasmash
- Andin Randobr
ava - 2014
- Alban Luzha-
2014 Kenge Dasm
ash
- Ajvaz Bajrami
- 2014
- Ardi Dugolli
- 2014 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Ridvan Saqipi
- 2014 - Valle
Dasmash - Komp
let Albumi
- Afrim Muqiqi
- 2014 - Album
2
- Mentor Qeriqi
- 2014 - Potpu
ri Dasmah - Kom
plet Albumi
- Granit Hyseni
& Sei Band - 2
014 - (LIVE) -
Komplet Albumi
- Gazmend Osman
i - 2014 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Ismet Peja -
2014 - Kenge Da
smash - (LIVE)
- Komplet Album
i
- Ardita Ala -
2014 - Komplet
Albumi
- Qamil Hondozi
- 2014 - Po Va
zhdojme Me Hite
- Komplet Albu
mi
- Jeton Kuqi -
2014 - Komplet
Albumi
- Shyhrete Aziz
aj - 2014 - (LI
VE) - Komplet A
lbumi
- Alma Daci - 2
014 - Kenge Das
mash - Komplet
Albumi
- Agron Dragaj
- 2014 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Urim Bajrami
- 2014 - Komple
t Albumi
- Dj Xiki - 201
4 - Komplet Alb
umi
- Kujtim Shahin
i - 2014 - Komp
let Albumi
- Labinot Rexha
& Machiato Ban
d - 2014 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Ermira Ponari
- Komplet Albu
mi - 2014
- Kenge Te Shpi
rtit - 2014 - K
omplet Albumi
- Perparim Mura
ti - 2014 - Kom
plet Albumi
- Fazli Ramadan
i - 2014 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Besim Bajrami
- 2014 - Kompl
et Albumi
- Nadi - 2014 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Burim Aliu -
2014 - (LIVE) -
Komplet Albumi
- Valon Azizi -
2014 - Komplet
Albumi
- Buraku Grupi
Fama - 2014 - (
LIVE) - Album
- Besim Avdyli
- 2014 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Beke Nikqi -
2014- Komplet A
lbumi
- Qani Sadiku -
2014 - Komplet
Albumi
- Xhafer Ahmeta
j - 2014 - Komp
let Albumi
- Ah Moj Zemer
2014
- Afrim Muqiqi
- 2014 - Album
1
- Edi Ermeni &
Okarina Band -
2014 - Per Ju L
ive - Komplet A
lbumi
- Bajram Gigoll
i - 2014 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Vellezrit Sha
la - 2014 - Kom
plet Albumi
- Zef Beka - 20
14 - Komplet Al
bumi
- Naxhije Fejza
- 2014 - Kompl
et Albumi
- Luljeta Krasn
iqi - 2014 - Ko
mplet Albumi
- Fadil Keca &
Play Band - 201
4 - Komplet Alb
umi
- Ajtene Dergut
i & Shenoll Ban
d - 2014 (LIVE)
- Mera Zymeri -
2014 - Komplet
Albumi
- Remzije Strum
caku - 2014 - (
LIVE) - Komplet
Albumi
- Ymer Bajrami
- 2014 - Komple
t Albumi
- Motrat Hoxha
- 2014 - Komple
t Albumi
- Avdyl Mziu -
2014 - (LIVE) -
Komplet Albumi
- Fatmir Hoxha
- 2014 - Atmosf
era Ne Maximum
- Komplet Album
i
- Leta - 2014 -
Komplet Albumi
- Nikoll Nikpre
laj - 2014 - Ko
mplet Albumi
- Bedi & Albana
- 2014 - Kompl
et Albumi
- Sedat Rama -
2014 - Komplet
Albumi
- Motrat Hajzer
i - 2014 - Komp
let Albumi
- Gazmend Rama
- 2014 - Komple
t Albumi
- Kenge Dasmash
- 2014 - Kompl
et Albumi
- Marigona Vese
li - 2014 (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Vellezrit Mzi
u - 2014 - Komp
let Albumi
- Murat Gjoniku
- 2014 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Armend Sherif
i - 2014 - Komp
let Albumi
- Super Extra T
allava - 2014 -
Komplet Albumi
- Lori - 2014 -
Komplet Albumi
- Flora Gashi -
2014 - Komplet
Albumi
- Sylejman Zoga
j - 2014 - Komp
let Albumi
- Xheki - 2014
- Komplet Album
i
- Aferdita Dema
ku - 2014
- Shqiponja Muh
axheri - 2014 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Adriatik Asll
ani - 2014 - (L
IVE)
- Adnan Kryeziu
- 2014
- Adnan Kamberi
& Agim Band -
2014
- Adnan Daci &
Grupi Remix - 2
014 - (LIVE) -
Kenge Dasmash
- Sehare Xhemaj
li - 2014 - Kom
plet Albumi
- Fidan Ahmeti
- 2014 (LIVE) -
Komplet Albumi
- Dhurata Ahmet
aj - 2014 - Kom
plet Albumi
- Albatrit Muqi
qi - 2014 - (LI
VE) - Komplet A
lbumi
- Artan Jusufi
- 2014- Komplet
Albumi
- Behar Goqaj -
2014 - Komplet
Albumi
- Sabit Gllarev
a - 2014 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Asllan Kosova
- 2014 - Kompl
et Albumi
- Alban Mehmeti
- 2014 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Ah Dashni - 2
014 - Komplet A
lbumi
- Hysi - 2014 -
Komplet Albumi
- Keli - 2014 -
Komplet Albumi
- Kole Oroshi -
2014 - Komplet
Albumi
- Dashnore - 20
14 - Komplet Al
bumi
- Mentor Kurtis
hi - 2014 - Kom
plet Albumi
- Faik Rama - 2
014 - Komplet A
lbumi
- Dani - 2014 -
Kenge Qytetare
- Komplet Albu
mi
- Xhentian Jeti
shi - 2014 - (L
IVE) - Komplet
Albumi
- Mihrije Prapa
shtica - 2014 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Beli & Klodi
- 2014 - Komple
t Albumi
- Astrit Zikoll
i - 2014 - Komp
let Albumi
- Nuk Rrezikon
- 2014 - Komple
t Albumi
- Hevzi Kumanov
a - 2014 - (LIV
E) - Album

This page loaded in 0.059 sekonda